Apple-ის ყველა მოწყობილობა ერთ პროგრამაში

პროგრამა AppleTap დაგეხმარებათ ვაშის ძველი მოწყობილობების ექკურსში. ინფორმაცია მოწყობილობის შესახებ შეიცავს გამოშვების თარიღს, ბოლო მოდიფიკაციის თარიღს, გამოსახულებას, ფასს და საიტის მისამართს.

რეპო: http://modmyifone.com/installer.xml

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *