Apple-მა გამოუშვა Aperture SDK

Apple-მა გამოუშვა Aperture-ის SDK-ს ფინალური ვერსია.

Aperture SDK პროგრამისტებს მისცემს შესაძლებლობას შექმნან სხვადასხვა სახის მოდულები, გააფართოვონ პაკეტის ფუნქციონირება.

კომპანია გვპირდება, უახლეს ხანებში მოდულების რაოდენობა გაიზრდება.

წყარო: Apple

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *